ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เทคนิค KWL Plus โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน การรู้เรื่องการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,13:33  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRCร่วมกับแบบฝึกทักษะคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,13:32  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRCร่วมกับแบบฝึกทักษะคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,13:31  อ่าน 26 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2561,09:40  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดที่สอดคล้องกับหลักพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2560,10:19  อ่าน 331 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2560,21:23  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : การพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านและเขียนคำที่ประสมสระเดี่ยว เสียงยาวประกอบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2558,17:17  อ่าน 1155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สรุปผลรายงานการวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางกรนันท์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,12:02  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในด้านการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชาภา พราวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2558,11:59  อ่าน 527 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : The Administrative Model by Participation Networking Strategies to develop Excellence in Talented Students.
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2558,11:56  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..