กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอารีจิตร ก้านมะลิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจันทร์เพ็ญ ถาวร
ครู คศ.2

นางสาววัชราภรณ์ ศรีสุดา
ครู คศ.1

นายสุทธิกิตย์ มะโฮงชัย
ครู คศ.1