กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพจน์ พันธ์แก่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัชวาล ภูดอนตอง
ครู คศ.1