กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิชาภา พราวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุกรรณ บรรทะโก
ครู คศ.3

นางสาวทิพาภรณ์ ประดู่
ครู คศ.3

นางสาวยุวรี แก้วคำไสย์
ครู คศ.2

นางสาวอุ่นเรือน ธิวรรณ
ครู คศ.2

นายสุรสันต์ ประสังขีนี
ครู คศ.1