กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจริญญา แก้วแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวเกษร ศรีจันดี
ครู คศ.3

นางกรนันท์ แสนทวีสุข
ครู คศ.3

นางเตือนใจ เรืองฤทธิ์
ครู คศ.1