ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญาณิกา คูหล้า
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:30   อ่าน 118 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:29   อ่าน 112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายนพสิทธิ์ เกษอินทร์
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:28   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศุภนิดา ศรีสุภาพ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:27   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น กรุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2560,15:25   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:11   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:10   อ่าน 112 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรชยา ผิวละออง
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:09   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:08   อ่าน 105 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมโครงงานภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คุณภาพระดับเหรียญทอง
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:07   อ่าน 125 ครั้ง