ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,14:01   อ่าน 106 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.4 – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,14:00   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานภาษาอังกฤษ (ป.4-6)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัฏฐกัญจน์ แก้วกัณหา เด็กหญิงจันทกานต์ เพ็ชรรัตน์ เด็กหญิงกชมล ดวนใหญ่
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:58   อ่าน 72 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.4 – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:48   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานวิทยาศาสตร์ (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชนิดาภา ชำนาญพล เด็กหญิงวริศลักษณ์ ภัทรพงศ์ตฤณ เด็กหญิงณัชชา บัวจูม
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:45   อ่าน 92 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเริงเล่นเต้นแดนเซอร์ ระดับปฐมวัย
ชื่อนักเรียน : โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:44   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานภาษาไทย (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปภาวรินทร์ เลิศศรี เด็กหญิงวรวรรณ ใจสุวรรณ์ เด็กหญิงชญานุช ชูรัตน์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:42   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานศิลปะ (ป.๔ – ๖)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงชยานันท์ คำพินิจ เด็กหญิงศุภารมย์ สมเพชร เด็กหญิงนันทิชา นิลสนิท
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:41   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สุนทรพจน์ภาษาไทย (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรรรษา ยังละออ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:40   อ่าน 55 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ (ป.๔ – 6)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวริศรา สำราญพานิช เด็กหญิงอารียา พุทธนาวงค์ เด็กหญิงพิชญ์สินี วราพุฒ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,13:38   อ่าน 61 ครั้ง